PANORAMA KANSAI CHUBU KANTO

 • KOTOKUIN KAMAKURA

  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดโคโตคุอิน สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระใหญ่ไดบุทสึ หรือ “พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ”

 • KIMIIDERA

  สักการะ เจ้าแม่กวนอิมพันมือองค์ใหญ่ด้านบน ณ วัดคิมิอิเดระ

 • ENGETSU ISLAND

  ชมพระอาทิตย์ตกที่โรแมนติกและสวยที่สุด 1 ใน 100 แห่งของญี่ปุ่น ณ เกาะเอ็นเกทสึ

 • SUMIDA RIVER

  เที่ยวชมความสวยงามของซากุระจากบนเรือ รอบๆแม่น้ำซุมิดะ เรือจะลอดผ่านสะพานต่างๆ ที่มีอยู่ตลอดเส้นทาง และชมวิวซากุระสองฝั่งแม่น้ำ บริเวณอ่าวโตเกียว

 • SANDANBEKI CLIFF

  จุดชมวิวจุดหนึ่งของญี่ปุ่น ครอบคลุมพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิก ความยาว 2 กิโลเมตร สูงชันกว่า50 เมตร มีตำนานกล่าวไว้ว่า เคยเป็นที่ที่โจรสลัดคุมะโนะในสมัยเฮอันใช้เป็นที่จอดเรืออีกด้วย

 • SHINJUKU

  ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ เพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิด

รายละเอียดทัวร์
วันเดินทาง : 08-14 เมษายน 63 (ท่องเที่ยวช่วงวันหยุดสงกรานต์)
ระยะเวลา : 6วัน 4 คืน
สายการบิน : การบินไทย Full Service
เส้นทางท่องเที่ยว :  OSAKA – WAKAYAMA – KUROSHIO FISH MARKET – SANDANBEKI CLIFF ENGETSU ISLAND – KIMIIDERA – MIE – IGA NINJA MUSEUM OGAKE YOGOCHO ANCIENT STREET – ISE GRAND SHRINE JAZZ DREAM NAGASHIMA OUTLET – SHIZUOKA – LAKE HAMANA KANZANJI ROPEWAY – KAMAKURA – KOTOKUIN – SUMIDA RIVER – SHINJUKU
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเจทีบี : รับของที่ระลึกสุดพิเศษ (กระเป๋าอเนกประสงค์)
ประสบการณ์ : ท่องเที่ยว 3 ภูมิภาคชมซากุระ และล่องเรือแม่น้ำสุมิดะ
♨️ แช่ออนเซ็น 2 คืน

JTB HIGHLIGHT

• เข้าชม ปราสาทโอซาก้า ปราสาทที่ยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่น สัญลักษณ์อันโดดเด่นโอซาก้า
• เที่ยวชม ตลาดปลาคุโระชิโอะ แหล่งจำหน่ายอาหารทะเลสดจากอ่าววะคะอุระ
• ชมวิว หน้าผาหินซันดันเบกิ จุดชมวิวที่สวยงามจุดหนึ่งของญี่ปุ่น ครอบคลุม พื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิก ด้วยความยาวถึง 2 กิโลเมตรและสูงชันกว่า 50 เมตร
• ชมพระอาทิตย์ตกที่โรแมนติกและสวยที่สุด 1 ใน 100 แห่งของญี่ปุ่น ณ เกาะเอ็นเกทสึ
• สักการะ เจ้าแม่กวนอิมพันมือองค์ใหญ่ด้านบน ณ วัดคิมิอิเดระ
• เข้าชม ศาลเจ้าอิเสะ ศาลเจ้าชินโตที่มีอายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปี ตั้งอยู่กลางป่าสน อายุหลายร้อยปี เป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และลึกลับแห่งหนึ่ง
• ล่องเรือ ชมดอกซากุระ ณ แม่น้ำซุุมิดะ ทั้งสองฝั่ง
• แช่ ออนเซน ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ และบำรุงผิวพรรณ แบบวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น

 

เส้นทาง - ขาไป วันที่ เวลาออก เวลาถึง
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ 08 เม.ย. 63 23:59 07:30

 

เส้นทาง - ขากลับ วันที่ เวลาออก เวลาถึง
สนามบินฮาเนดะ - สนามบินสุวรรณภูมิ 14 เม.ย. 63 00:20 04:50

 

วันที่ 08 เม.ย. 63  
สนามบินสุวรรณภูมิ  (TG622 , 23.59-07.30)
วันที่ 09 เม.ย. 63 On Board/Cash Back/D
สนามบินคันไซ จังหวัดโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า ตลาดปลาคุโระชิโอะ - หน้าผาหินและถ้ำซันดันเบกิ – ออนเซ็น ♨️
Musashi Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 10 เม.ย. 63 B/L/D
วัดคิมิอิเดระ – จังหวัดมิเอะ – หมู่บ้านนินจาอิงะ ถนนย้อนยุคโอกาเงะ โยโกะโจ - ออนเซน ♨️
Toba Grand Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 11 เม.ย. 63 B/Cash Back/D
ศาลเจ้าอิเสะ – มิตซุยเอ้าท์เล็ตพาร์คนางาชิม่า – ทะเลสาบฮามานะและ กระเช้าคังซังจิ – ชินคันเซ็น – อาตะมิออนเซน
Hotel Resorpia Atami หรือเทียบเท่า
วันที่ 12 เม.ย. 63 B/L/-
วัดโคโตคุอิน– โตเกียว – ล่องเรือแม่น้ำซุมิดะ – ชินจุกุ
Metropolitan Ikebukuro หรือเทียบเท่า
วันที่ 13 เม.ย. 63 B/-/-
อิสระท่านตามอัธยาศัยเต็มวัน  (ไม่มีรถโค้ชบริการ)
วันที่ 14 เม.ย. 63 On Board/-/-
สนามบินฮาเนดะ มหานครโตเกียว – กรุงเทพฯ (TG661 , 00.20-04.50)

IMPRESSION-OF-HOKKAIDO-&-SNOW-FESTIVAL-10-14-FEB'20-hotel1

MUSASHI HOTEL

IMPRESSION-OF-HOKKAIDO-&-SNOW-FESTIVAL-10-14-FEB'20-hotel1

TOBA GRAND HOTEL

IMPRESSION-OF-HOKKAIDO-&-SNOW-FESTIVAL-10-14-FEB'20-hotel1

HOTEL RESORPIA ATAMI

IMPRESSION-OF-HOKKAIDO-&-SNOW-FESTIVAL-10-14-FEB'20-hotel1

METROPOLITAN IKEBUKURO
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่อายุ
12ปี ขึ้นไป
เด็กมีเตียง
05 – 11 ปี
เด็กไม่เตียง
02 – 04 ปี
พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

8-14 เมษายน 63

68,900.- 65,900.- 58,900.- 10,000.-

รับส่วนลดเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน
(ตั้งแต่ วันนี้ - 2 ก.พ. 63)

Remarks

 • ราคาทัวร์สำหรับผู้ร่วมเดินทาง 20 ท่าน ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ครบตามจำนวนทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินไทย (ตั๋วกรุ๊ป) สะสมไมล์ได้ 50%
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมันและประกันภัย เป็นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวดต่อท่าน
 • บริการสัณญาณ WI-FI บนรถโค้ชระหว่างการเดินทาง
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางตามโปรแกรมและระยะเวลาที่บริษัทฯ จัดขึ้น
 • กรณีประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บไม่ถึงแก่ชีวิต จำนวนเงินทุนประกันสูงสุดไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
 • กรณีประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต จำนวนเงินทุนประกันสูงสุดไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

(หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณายืนยันการเดินทางและชำระเงินมัดจำขั้นต่ำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านทำการจอง กรณีไม่เป็นไปตามกำหนด บริษัทฯขออนุญาตยกเลิกการจองของท่านโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงการเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด และหากการปฏิเสธนั้นส่งผลให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ไกด์รวมถึงทางคณะทัวร์ท่านอื่นๆจะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาดและทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทางที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง

 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไปสิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน


LinePhoneEmail