NORTH KANTO WINTER

banner_north_kanto_winter

วันเดินทาง

05-11 กุมภาพันธ์ 2562 (7วัน 4 คืน)

สายการบิน

ออล นิปปอน แอร์เวย์

JTB HIGHLIGHT

 • เข้าร่วม เทศกาลหิมะคามะกุระ (Yunishigawa Kamakura Festival )ซึ่งจัดเพียงปีละครั้ง
 • ชมความงามของ น้ำตกฟุคุโรดะ เป็นน้ำตก 1 ใน 3 น้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น
 • เยือน นิกโก้เมืองมรดกโลก ชมโบราณสถาน และโบราณวัตถุอันล้ำค่า ณ ศาลเจ้าโทโชกุ
 • ชมทัศนียภาพอันงดงาม ขณะที่รถไฟวิ่งข้ามผ่านสะพาน ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวโพลนใน ฤดูหนาว เป็นนจุดถ่ายภาพยอดนิยมที่เรียกว่า TADAIMA RIVER BRIDGE VIEW POINT
 • ชมหมู่บ้านญี่ปุ่น “โออูจิจูคุ” เป็นบ้านไตล์ญี่ปุ่นโบราณหลังคามุงด้วยใบจาก ที่เรียกว่า “คายาบูกิ” ในฤดูหนาวจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ
 • วัดเอนโซจิ เป็น 1 ใน 3วัด ที่ใหญ่ที่สุด ของเมือง Yanaizu วัดถูกสร้างอยู่บนหน้าผาหิน ขนาดใหญ่ ทำให้สามารถมองเห็นแม่น้ำ TADAIMA อันงดงามที่ไหลผ่านเมือง อีกด้วย
 • สนุกกับกิจกรรมเก็บและชิมสตรอเบอร์รี่ สดๆ จากสวน แบบไ ม่อั้น
 • ช้อปปิ้ง ณ ซาโนะ เอ้าท์เลท และ อิสระช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ในมหานครโตเกียว
 • แช่ ออนเซน ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ และบำรุงผิวพรรณ แบบวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น

free-wifiicon-watericon-onsen

Download Itinerary

JTB (Thailand) Ltd.
– SILOM COMPLEX
: Tel. 02-344-4600, Fax. 02-344-4679
– EMQUARTIER OFFICE
: Tel. 02-344-4688, Fax. 02-344-4689
– PHUKET
: Tel. (076)261-742-7, Fax. (076) 261-748
E-Mail : bkkoutbound.th@jtbap.com
 

NORTH KANTO WINTER SEASON

FLIGHT FROM DESTINATION DATE DEPARTS ARRIVES
สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนาริตะ 06 ก.พ. 62 00:30 08:25
สนามบินฮาเนดะ สนามบินสุวรรณภูมิ 11 ก.พ. 62 00:55 06:00

 

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่อายุ
12ปี ขึ้นไป
เด็กมีเตียง
05 – 11 ปี
เด็กไม่เตียง
02 – 04 ปี
พักห้องเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

05 – 11 กุมภาพันธ์ 2562

59,900.- 56,900.- 49,900.- 13,500.-
** ราคาทัวร์สำหรับผู้ร่วมเดินทาง 25 ท่าน ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ครบตามจำนวน
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง **
วัน โปรแกรมทัวร์ อาหาร โรงแรม

*หรือเทียบเท่า
เช้า เที่ยง เย็น
05 ก.พ. 62 สนามบินสุวรรณภูมิฯ ( 06 ก.พ. 62 , NH808 00:30 น. )        
06 ก.พ. 62 สนามบินนาริตะ(เดินทางถึง 08:25 น.) – จังหวัดอิบารากิ – ตลาดปลานาคามินาโตะ – น้ำตกฟุคุโรดะ ออนเซ็น  On Board  •  • FUKURODA ONSEN OMOIDE ROMANKAN or Similar
07 ก.พ. 62 จังหวัดโทชิงิ – ปราสาทขนมหวาน – สวนผลไม้ – เก็บผลสตรอเบอร์รี่ – จังหวัดฟุกุชิมะ หมู่บ้านโออุจิจุคุ – ปราสาทซึรุกะ – ออนเซ็น LISTEL INAWASHIRO HOTEL or Similar
08 ก.พ. 62 กิจกรรมระบายสีตุ๊กตาอะกะเบะโกะ – วัดเอนโซจิ – สะพานไดอิจิเคียวเรียว เทศกาลคามาคุระ ยูนิชิกะวะ – ออนเซ็น  •  • IRODORI YUKASHIKI HANA TO HANA PRINCE or Similar
09 ก.พ. 62 มิซึโนะ ซาโตะ สโนว์พาร์ค (สนุกกับกิจกรรมเล่นหิมะ) – ช้ปปิ้ง ซาโนะ พรีเมียม เอ้าท์เลท มหานครโตเกียว – ชมงานประดับไฟ ฤดูหนาว ณ โตเกียวโดมซิตี้  • Cash Back SUNSHRINE CITY PRINCE HOTEL or Similar
10 ก.พ. 62 อิสระท่านตามอัธยาศัย ( ไม่มีรถโค้ชบริการ ) – สนามบินฮาเนดะ โดยรถโค้ช      
11 ก.พ. 62 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ (NH877 00:55 น. – 06:00 น.) On Board      
 

YUNISHIGAWA KAMAKURA LIGHT UP FESTIVAL
เทศกาลประดับเทียนคามาคุระ ในช่วงฤดูหนาว ซึ่งจัดเพียง ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น จัดขึ้นบริเวณ ยูนิชิกะวะ ออนเซ็น ของเมืองนิกโก้MIZUNOSATO SNOW PARK
เพลิดเพลินกับกิจกรรมการเล่นหิมะ
north kanto pic 09

TSURUGAJO CASTLE
ชมความงามของเทศกาลประดับไฟของโตเกียวโดม ทีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายในงานจะตกแต่งด้วยหลอดไฟLEDกว่า 2ล้านดวง

NIKKO TOSHOGU SHRINE
เยือนนิกโก้เมืองมรดกโลก ชมโบราณสถาน และโบราณวัตถุอันล้ำค่า ณ ศาลเจ้าโทโชกุFUKURODA FALLS
ชมความงามของ น้ำตกฟุคุโรดะ เป็นน้ำตก 1 ใน 3 น้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น

SANO PREMIUM OUTLETS
ช้อปปิ้ง ณ ซาโนะ เอ้าท์เลท และ อิสระช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ในมหานครโตเกียว

DAIICHI KYORYUU (No.1 Tadami River Bridge)
ชมทัศนียภาพอันงดงาม ขณะที่รถไฟวิ่งข้ามผ่านสะพาน ที่ปกคลุมเต็มไปด้วยหิมะสีขาวโพลนในฤดูหนาว เป็นนจุดถ่ายภาพยอดนิยมOUCHIJUKU
หมู่บ้านญี่ปุ่น“โออูจิจูคุ”เป็นบ้านไตล์ญี่ปุ่นโบราณหลังคามุงด้วยใบจากที่เรียกว่า “คายาบูกิ” (kayabuki) ซึ่งยังคงรักษาสภาพบ้านไว้อย่างดี

ENZOJI TEMPLE
เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ มีอายุมากกว่า1,200 ปี ซึ่งเป็นของนิกายรินไซเซน วัดตั้งอยู่เหนือผาหินขนาดใหญ่ ทำให้สามารถมองเห็นแม่น้ำทาดามิ ที่ไหลผ่านเมืองอีกด้วย

FRUIT PICKING , STRAWBERRY
กิจกรรมเก็บสตรอเบอร์รี่ ให้ท่านได้ เลือกเก็บ และชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ ที่หวานหอม อร่อยจากต้น แบบไม่อั้น

tab-hotel

 

jtb Jigokudani
FUKURODA ONSEN OMOIDE ROMANKAN
jtb Jigokudani
LISTEL INAWASHIRO HOTEL
jtb Jigokudani
IRODORI YUKASHIKI HANA TO HANA
jtb Jigokudani
SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-344-4600 / 02-344-4688

 

 
 

Remarks

 • ราคาทัวร์สำหรับผู้ร่วมเดินทาง 25 ท่าน ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ครบตามจำนวนทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินออน นิปปอน (ตั๋วกรุ๊ป) สะสมไมล์ได้ 50%
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมันและประกันภัย เป็นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวดต่อท่าน
 • บริการสัณญาณ WI-FI บนรถโค้ชระหว่างการเดินทาง
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางตามโปรแกรมและระยะเวลาที่บริษัทฯ จัดขึ้น
 • กรณีประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บไม่ถึงแก่ชีวิต จำนวนเงินทุนประกันสูงสุดไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
 • กรณีประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต จำนวนเงินทุนประกันสูงสุดไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

(หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณายืนยันการเดินทางและชำระเงินมัดจำขั้นต่ำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านทำการจอง กรณีไม่เป็นไปตามกำหนด บริษัทฯขออนุญาตยกเลิกการจองของท่านโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงการเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด และหากการปฏิเสธนั้นส่งผลให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ไกด์รวมถึงทางคณะทัวร์ท่านอื่นๆจะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาดและทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทางที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง

 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไปสิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
 
JTB (Thailand) Ltd.
– SILOM COMPLEX
: Tel. 02-344-4600, Fax. 02-344-4679
– EMQUARTIER OFFICE
: Tel. 02-344-4688, Fax. 02-344-4689
E-Mail : bkkoutbound.th@jtbap.com
– PHUKET
: Tel. (076)261-742-7, Fax. (076) 261-748