Shirakawago Essence & Early Sakura

 • KAWAZU SAKURA

  ซากุระเมืองคาวาซุที่มีชื่อเสียงมากๆ เพราะจะผลิดอกบานก่อนที่อื่นในเกาะฮอนชู ซากุระพันธ์นี้ยังเบ่งบานเป็นเกือบหนึ่งเดือนยาวกว่าพันธุ์อื่นๆ

 • KAWAZU SAKURA

  ซากุระเมืองคาวาซุที่มีชื่อเสียงมากๆ เพราะจะผลิดอกบานก่อนที่อื่นในเกาะฮอนชู ซากุระพันธ์นี้ยังเบ่งบานเป็นเกือบหนึ่งเดือนยาวกว่าพันธุ์อื่นๆ

 • KAWAZU SAKURA

  ซากุระเมืองคาวาซุที่มีชื่อเสียงมากๆ เพราะจะผลิดอกบานก่อนที่อื่นในเกาะฮอนชู ซากุระพันธ์นี้ยังเบ่งบานเป็นเกือบหนึ่งเดือนยาวกว่าพันธุ์อื่นๆ

 • SHIN HOTAKA ROPEWAY

  นั่งกระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะ ตู้กระเช้าที่มี 2 ชั้น แห่งเดียวในญี่ปุ่น

 • MATSUMOTO CASTLE

  ปราสาทที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี เป็นปราสาทไม้ดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุด ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติล้ำค่าประจำชาติญี่ปุ่น

 • SHIRAKAWAGO

  หมู่บ้านสไตล์กัสโซ สึคุริ แบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995

รายละเอียดทัวร์
วันเดินทาง : 27 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 63
ระยะเวลา : 6วัน 4 คืน
สายการบิน : การบินไทย Full Service
เส้นทางท่องเที่ยว :  CHUREITO PAGODA – MATSUMOTO CASTLE – NAWATE & NAKAMACHI STREET SHIN HOTAKA ROPEWAY – TAKAYAMA – SANNOMACHI STREET SHIRAKAWAGO – GERO – GUJO HACHIMAN – NAGOYA – MISHIMA STATION KADOWAKI SUSPENSION BRIDGE – IZU KOGEN – KAWAZU SAKURA FESTIVAL SHUZENJI – MATSUDA SAKURA FESTIVAL – TOKYO
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเจทีบี : รับของที่ระลึกสุดพิเศษ (กระเป๋าอเนกประสงค์)
ประสบการณ์ : ชม 2 เทศกาลซากุระที่บานเป็นที่แรกในเกาะฮอนชู
♨️ แช่ออนเซ็น 2 คืน

JTB HIGHLIGHT

• เข้าชมวิว เจดีย์ชูเรโตะ เจดีย์ห้าชั้นที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้ๆกับทะเลสาบคาวากุจิโกะ
• เข้าชม ปราสาทมัตสึโมโต้ ปราสาทเก่าแก่่ที่ยังคงความสวยงาม และยัง ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติล้ำค่าประจำญี่ปุ่น
• นั่งกระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะ ตู้กระเช้าที่มี 2 ชั้น แห่งเดียวในญี่ปุ่น
• เข้าชม หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1995
• เพลิดเพลิน เทศกาลชมดอกซากุระเมืองคาวาสุ ซากุระที่ผลิดอกเร็วที่สุดในเกาะฮอนชู
• ชม เทศกาลชมดอกซากุระเมืองมัตสึดะ ในสวนสาธารณะนิชิฮะระฮะตะ เนินเขาจะกลายเป็นสีชมพูจากต้นซากุระกว่า 260 ต้น
• แช่ ออนเซ็น ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ และบำรุงผิวพรรณ แบบวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น

 

เส้นทาง - ขาไป วันที่ เวลาออก เวลาถึง
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ 27 ก.พ. 63 23:15 06:55

 

เส้นทาง - ขากลับ วันที่ เวลาออก เวลาถึง
สนามบินฮาเนดะ - สนามบินสุวรรณภูมิ 04 มี.ค. 63 00:20 05:25

 

วันที่ 27 ก.พ. 63  
สนามบินสุวรรณภูมิ (TG682 , 23.15-06.55)
วันที่ 28 ก.พ. 63 On Board/L/D
สนามบินฮาเนดะ - เจดีย์แดงชูเรโต - เมืองมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนาวาเตะและนาคามาชิ
Buena Vista หรือเทียบเท่า
วันที่ 29 ก.พ. 63 B/L/D
สถานีกระเช้าชินโฮทากะ - เมืองทาคายาม่า - ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เกโระออนเซน ♨️
Gero Suimeikan หรือเทียบเท่า
วันที่ 01 มี.ค. 63 B/L/D
เมืองกุโจ ฮาจิมัง - เมืองนาโกย่า - นั่งรถไฟชินคันเซ็น สถานีมิชิมะ จังหวัดชิสึโอกะ - เมืองอิโตะ - สะพานแขวนคาโดวากิ ♨️
Ito Kowakien หรือเทียบเท่า
วันที่ 02 มี.ค. 63 B/L/D
เทศกาลชมดอกซากุระเมืองคาวาซุ - เทศกาลชมดอกซากุระเมืองมัตสึดะ มหานครโตเกียว
Shinagawa Prince หรือเทียบเท่า
วันที่ 03 มี.ค. 63 B/-/-
อิสระท่านตามอัธยาศัยเต็มวัน  (ไม่มีรถโค้ชบริการ) - สนามบินฮาเนดะ 
วันที่ 04 มี.ค. 63 -/-/-
สนามบินสุวรรณภูมิ   (TG661 ,  00.20-05.25)
SHIRAKAWAGO-LIGHT-UP-SNOW-EXPERIENCE-24-29JAN'20-hotel1

HOTEL BUENA VISTA
SHIRAKAWAGO-LIGHT-UP-SNOW-EXPERIENCE-24-29JAN'20-hotel1

GERO SUIMEIKAN
SHIRAKAWAGO-LIGHT-UP-SNOW-EXPERIENCE-24-29JAN'20-hotel1

ITO KOWAKIEN
SHIRAKAWAGO-LIGHT-UP-SNOW-EXPERIENCE-24-29JAN'20-hotel1

SHINAGAWA PRINCE
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่อายุ 12ปี ขึ้นไป เด็กมีเตียง 05 – 11 ปี เด็กไม่เตียง 02 – 04 ปี พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

27 ก.พ. - 04 มี.ค. 63

59,900.- 56,900.- 49,900.- 12,000.-

Remarks

 • ราคาทัวร์สำหรับผู้ร่วมเดินทาง 25 ท่านขึ้นไป ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ครบตามจำนวนทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินไทย (ตั๋วกรุ๊ป) สะสมไมล์ได้ 50%
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมันและประกันภัย เป็นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวดต่อท่าน
 • บริการสัณญาณ WI-FI บนรถโค้ชระหว่างการเดินทาง
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางตามโปรแกรมและระยะเวลาที่บริษัทฯ จัดขึ้น
 • กรณีประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บไม่ถึงแก่ชีวิต จำนวนเงินทุนประกันสูงสุดไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
 • กรณีประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต จำนวนเงินทุนประกันสูงสุดไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

(หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณายืนยันการเดินทางและชำระเงินมัดจำขั้นต่ำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านทำการจอง กรณีไม่เป็นไปตามกำหนด บริษัทฯขออนุญาตยกเลิกการจองของท่านโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงการเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด และหากการปฏิเสธนั้นส่งผลให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ไกด์รวมถึงทางคณะทัวร์ท่านอื่นๆจะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาดและทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทางที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง

 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไปสิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน


LinePhoneEmail