Songkran in South Tohoku

 • Tsuruga Castle

  เข้าร่วมเทศกาลชมดอกซากุระ ณ ปราสาทซึรุกะ สถานที่ชมซากุระชื่อดังของ จ. ฟุคุชิมะ

 • Toshogu Shrine

  เยือนนิกโก้เมืองมรดกโลก ชมโบราณสถานและโบราณวัตถุอันล้ำค่า ศาลเจ้าโทโชกุ

 • Hitachi Seaside Park

  ชมทุ่งดอกเนโมฟีลาสีฟ้ากว้างไกลสุดสายตา และดอกทิวลิปสีสันสดใส มากกว่า 280,000 ต้น จาก 220 สายพันธุ์

 • Hitachi Seaside Park

  ชมทุ่งดอกเนโมฟีลาสีฟ้ากว้างไกลสุดสายตา และดอกทิวลิปสีสันสดใส มากกว่า 280,000 ต้น จาก 220 สายพันธุ์

 • Yamadera Temple

  วัดสำคัญที่ตั้งอยู่บนภูเขา มีประวัติความเป็นมากว่า 1,000 ปี โดยผู้ที่จะไปสักการะต้องเดินขึ้นบันไดมากถึง 1,015 ขั้น

 • Yamadera Temple

  วัดสำคัญที่ตั้งอยู่บนภูเขา มีประวัติความเป็นมากว่า 1,000 ปี โดยผู้ที่จะไปสักการะต้องเดินขึ้นบันไดมากถึง 1,015 ขั้น

 • Shiroishi Hitomesenbon

  ชมซากุระกว่า 1,200 ต้น ที่ตั้งเรียงรายอยู่ริม 2 ฝั่งแม่น้ำชิโระอิชิ ระยะทางกว่า 8 กิโลเมตร

 • Tobu World Square

  เพลิดเพลินกับการเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆ ทั่วโลก ที่ถูกจำลอง มารวมไว้ ณ โทบุ เวิล์ด สแควร์

 • Ouchijuku

  หมู่บ้านโบราณยุคเอโดะ เมืองที่เป็นที่พักแรมของเหล่าพ่อค้า และ ซามุไรในอดีตที่เดินทางระหว่างโทโฮคุ และโตเกียว

 • Sendai Castle

  สถานที่ตั้งของอนุสาวรีย์ซามุไรตาเดียว ดาเตะมาซามุเนะ แม่ทัพ คนสำคัญของประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดทัวร์
วันเดินทาง : 12 – 17 เมษายน 2562
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน : บินตรงสายการบินไทย Full Service
เส้นทางท่องเที่ยว : Kamakura – Kotokuin – Oshino Hakkai – Lake Kawaguchi – Matsumoto Castle – KawaFujiko music forest – Zekoji – Mt.Komagatake – Sake shopping – Obara park – Korankei – Nabana no sato – Byodoin temple – Fushimi inari shrine – shinsaibashi shopping
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเจทีบี : รับของที่ระลึกสุดพิเศษ
ประสบการณ์ : เก็บสตรอเบอร์รี่จากสวนแบบไม่อั้น
♨️ แช่ออนเซ็น 3 คืน

JTB HIGHLIGHT

• เข้าร่วมเทศกาลชมดอกซากุระ ณ ปราสาทซึรุกะ สถานที่ชมซากุระชื่อดังของ จ. ฟุคุชิมะ
• ชมซากุระ กว่า 1,000 ต้นที่เรียงราย อยู่ริมแม่น้ำความยาวกว่า 8 กิโลเมตร ณ แม่น้ำชิโรอิชิ อีกหนึ่งจุดชมซากุระที่สวยงามและมีชื่อเสียง หรือที่รู้จักกันในชื่อ ฮิโตเมะเซมบง
• เยือน นิกโก้เมืองมรดกโลก ชมโบราณสถาน และโบราณวัตถุอันล้ำค่า ณ ศาลเจ้าโทโชกุ
• ชมหมู่บ้านญี่ปุ่น โออูจิจูคุ เป็นบ้านไตล์ญี่ปุ่นโบราณหลังคามุงด้วยใบจาก ที่เรียกว่า “คายาบูกิ”
• ชมความงามของ ทุ่งดอกเนโมฟีลา (Nemophila) ที่ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค
• ชมความมหัศจรย์ของธรรมชาติ ณ อนุสาวรีย์แห่งธรรมชาติ โทโนะ เฮทสึริ หน้าผาหินภูเขาไฟ ที่ถูกกัดเซาะจากธรรมชาติเป็นเวลานับล้านปี
• เยี่ยมชม วัดยามาเดระ หรือ วัดบันไดพันขั้น วัดเก่าแก่ตั้งอยู่บนเขาที่มีประวัติยาวนานกว่าพันปี
• สนุกกับกิจกรรม เก็บและชิมสตรอเบอร์รี่ หรือ ผลไม้ตามฤดูุกาล สดๆจากสวนแบบไม่อั้น
• แช่ ออนเซน ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ และบำรุงผิวพรรณ แบบวัฒนรรมของชาวญี่ปุ่น

เส้นทาง – ขาไป วันที่ เวลาออก เวลาถึง
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ 12 เม.ย. 62 23:50 08:10+1

 

เส้นทาง – ขากลับ วันที่ เวลาออก เวลาถึง
สนามบินนาริตะ-สนามบินสุวรรณภูมิ 17 เม.ย. 62 17:25 21:55

 

วันที่ 12 เม.ย. 62  
สนามบินสุวรรณภูมิฯ – สนามบินนาริตะ (TG642: 23:50 – 08:10 น.)
วันที่ 13 เม.ย. 62 On Board/L/D
สนามบินนาริตะ – เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ มรดกโลก – เมืองจำลองโทบุเวิลด์สแควร์ – คินุกาว่า ออนเซน ♨
KINUGAWA PLAZA HOTEL or Similar
วันที่ 14 เม.ย. 62 B/L/D
จังหวัดฟุกุชิมะ – อนุสาวรีย์แห่งธรรมชาติ โทโนะ เฮทสึริ – หมู่บ้านโออุจิจุคุ – ปราสาทซึรุกะ – ออนเซน ♨
ASHINOMAKI ONSEN OKAWASO HOTEL or Similar
วันที่ 15 เม.ย. 62 B/L/D
ชมซากุระ ณ แม่น้ำชิโรอิชิ – จังหวัดยามากาตะ – วัดยามาเดระ – เมืองเซนได – ช้อปปิ้งอิจิบังโจ
METROPOLITAN SENDAI EAST HOTEL or Similar
วันที่ 16 เม.ย. 62 B/L/D
ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะนิชิ – ปราสาทเซนได – สวนผลไม้ – ออนเซน ♨
KANPO NO YADO OARAI HOTEL or Similar
วันที่ 17 เม.ย. 62 B/-/On Board
จังหวัดอิบารากิ – สวนฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค – อิออน พลาซ่า – นาริตะ – กรุงเทพฯ (TG677: 17:25 – 21:55 น.)


KINUGAWA PLAZA HOTEL

ASHINOMAKI ONSEN OKAWASO

METROPOLITAN SENDAI EAST

KANPO NO YADO OARAI

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่อายุ
12ปี ขึ้นไป
เด็กมีเตียง
05 – 11 ปี
เด็กไม่เตียง
02 – 04 ปี
พักห้องเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

12-17 เมษายน 2562

74,900.- 69,900.- 64,900.- 12,500.-

Remarks

 • ราคาทัวร์สำหรับผู้ร่วมเดินทาง 30 ท่าน ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ครบตามจำนวนทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินไทย (ตั๋วกรุ๊ป) สะสมไมล์ได้ 50%
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมันและประกันภัย เป็นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวดต่อท่าน
 • บริการสัณญาณ WI-FI บนรถโค้ชระหว่างการเดินทาง
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางตามโปรแกรมและระยะเวลาที่บริษัทฯ จัดขึ้น
 • กรณีประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บไม่ถึงแก่ชีวิต จำนวนเงินทุนประกันสูงสุดไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
 • กรณีประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต จำนวนเงินทุนประกันสูงสุดไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

(หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณายืนยันการเดินทางและชำระเงินมัดจำขั้นต่ำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านทำการจอง กรณีไม่เป็นไปตามกำหนด บริษัทฯขออนุญาตยกเลิกการจองของท่านโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงการเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด และหากการปฏิเสธนั้นส่งผลให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ไกด์รวมถึงทางคณะทัวร์ท่านอื่นๆจะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาดและทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทางที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง

 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไปสิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-344-4600 / 02-344-4688
LinePhoneEmail