TOKYO SHIZUOKA & OSAKA

 • SURUGA BAY FERRY

  นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวสึรุกะ พร้อมชมความงามของท้องทะเล โดยมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

 • MT. OMURO

  นั่งเก้าอี้กระเช้าชมรอบๆ ชมความงามของทิวทัศน์แบบ 360 องศา หากอากาศดีท่านสามารถเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อีกด้วย

 • SAKURA FURUSATO SQUARE

  เทศกาลดอกทิวลิป ที่มีมากกว่า 100 สายพันธุ์ โดยมีกังหันลมเนเธอร์แลนด์เป็นฉากหลัง

 • TODAIJI TEMPLE

  วัดสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมชิ้นงามสมัยคามาคุระ และยังได้ชื่อว่าเป็นวิหารไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

 • OSAKA CASTLE

  ปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น สัญลักษณ์อันโดดเด่นของโอซาก้า

 • TOKYO AQUA LINE

  อุโมงค์ใต้ทะเล หรือ โตเกียว อควาไลน์ ทางด่วนที่ได้รับการรับรอง ให้เป็นอุโมงค์ใต้ทะเลผสมกับสะพานที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น

 • MISHIMA SKY WALK

  ครบรอบ 3 ปี สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น มิชิม่า สกาย วอร์ค เดินชมภูเขาไฟฟูจิแบบพาโนราม่า

 • NIHONDAIRA YUME TERRACE

  ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ พร้อมกับไร่ชาเขียว แห่งชิซึโอกะ และคาบสมุทรอิซึ

 • TANZAN SHRINE

  ชมเจดีย์ไม้โบราณ 13 ชั้น ที่ยังคงหลงเหลืออยู่แห่งเดียวในญี่ปุ่น

 • NABANA NO SATO

  ชมสวนดอกไม้ และเทศกาลประดับ ที่ยิ่งใหญที่สุด่แห่งหนึ่งในญี่ปุ่น

 • TOKYO GERMAN VILLAGE

  เพลิดเพลินไปกับดอกไม้นานาพันธุ์ และดอกชิบะซากุระบานสะพรั่ง ราวกับพื้นพรมสีชมพู

 • SHINSAIBASHI

  ชินไซบาชิ ช้อปปิ้งอย่างจุใจย่านดังของโอซาก้า

รายละเอียดทัวร์
วันเดินทาง : 11-17 เมษายน 2562
ระยะเวลา : 7วัน 5 คืน
สายการบิน : บินตรงสายการบินไทย Full Service
เส้นทางท่องเที่ยว : NARITA – SAKURA FURUSATO SQUARE – TOKYO GERMAN VILLAGE – TOKYO AQUA LINE – SHINJUKU – SHIZUOKA – GOTEMBA OUTLET – MISHIMA SKY WALK – MT. OMURO (CHAIRLIFT) – DREAM FERRY SHIMIZU – NIHONDAIRA YUME TERRACE – NABANA NO SATO – NARA – TANZAN SHRINE – TODAIJI TEMPLE – OSAKA – SHINSAIBASHI – OSAKA CASTLE – AEON PLAZA – KANSAI
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเจทีบี : รับของที่ระลึกสุดพิเศษ
ประสบการณ์ : ชมวิวภูเขาไฟฟูจิจากเรือเฟอร์รี่
♨️ แช่ออนเซ็น 2คืน

JTB HIGHLIGHT

• นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวสึรุกะ พร้อมชมความงามของท้องทะเล โดยมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
• ชม “ชิบะซากุระ หรือ พิงค์มอส” ที่บานสะพรั่งราวกับพรมสีชมพู ณ TOKYO GERMAN VILLAGE กับบรรยากาศแบบคันทรีฟาร์มของประเทศเยอรมัน
• เข้าร่วม เทศกาลดอกทิวลิป แห่งเมืองซากุระ จังหวัดชิบะ ทุ่งทิวลิปมากกว่า 100 สายพันธุ์ รวมกันกว่า 710,000 ต้น โดยมีกังหันลมเนเธอร์แลนด์เป็นฉากหลัง
• นั่งเก้าอี้กระเช้า (Chair Lift) ขึ้นสู่ ภูเขาโอมุโระ ชมรอบๆ ปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว พร้อมชมความงามของทิวทัศน์แบบ 360 องศา หากอากาศดีท่านสามารถเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อีกด้วย
• ชม ปราสาทโอซาก้า ปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น สัญลักษณ์อันโดดเด่นของโอซาก้า
• ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านชินจูกุ แห่งโตเกียว โกเทมบะ เอาท์เลท เชิงภูเขาไฟฟูจิ และ ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า
• แช่ ออนเซน ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ และบำรุงผิวพรรณแบบวัฒนรรมของชาวญี่ปุ่น

 

เส้นทาง – ขาไป วันที่ เวลาออก เวลาถึง
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ 11 เม.ย. 62 23:50 08:10 (+1)

 

เส้นทาง – ขากลับ วันที่ เวลาออก เวลาถึง
สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ 17 เม.ย. 62 17:35 21:25

 

 

 

วันที่ 11 เม.ย. 62  
สนามบินสุวรรณภูมิฯ – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (TG642  23:50 – 08:10 น.)
วันที่ 12 เม.ย. 62 On Board/L/D
สนามบินนาริตะ – ชมดอกทิวลิป ณ สวนดอกไม้ ซากุระ ฟุรุซาโตะ ชมทุ่งพิงค์มอส ณ TOKYO GERMAN VILLAGE – โตเกียว อควาไลน์ – ชินจูกุ 
METROPOLITAN IKEBUKURO or Similar
วันที่ 13 เม.ย. 62 B/Cash Back/D
โตเกียว – ชิซึโอกะ – โกเทมบะ เอาท์เลท – สะพานแขวนมิชิม่า สกาย วอร์ค เม้าท์โอมุโระ – ออนเซน  ♨
IZU NAGAOKA TENBO or Similar
วันที่ 14 เม.ย. 62 B/L/Cash Back
นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวสึรุกะ – จุดชมวิว Nihondaira Yume Terrace เทศกาลประดับไฟ นาบานา โนะ ซาโตะ – ออนเซน ♨
NAGASHIMA HOTEL or Similar
วันที่ 15 เม.ย. 62 B/L/D
นารา – ศาลเจ้าทันซัน – วัดโทไดจิ – โอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ
OSAKA DAIICHI HOTEL or Similar
วันที่ 16 เม.ย. 62 B/-/-
อิสระท่านเต็มวัน (ไม่มีรถโค้ชบริการ)  *** อิสระท่านรับประทานอาหารกลางวัน และค่ำตามอัธยาศัย ***
OSAKA DAIICHI HOTEL or Similar
วันที่ 17 เม.ย. 62 B/L/-
ปราสาทโอซาก้า – อิออน พลาซ่า – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ (TG 673 17:35 – 21:25 น.)


METROPOLITAN HOTEL

IZU NAGAOKA TENBO

NAGASHIMA HOTEL

OSAKA DAIICHI HOTEL

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่อายุ
12ปี ขึ้นไป
เด็กมีเตียง
05 – 11 ปี
เด็กไม่เตียง
02 – 04 ปี
พักห้องเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

11-17 เมษายน 2562

78,900.- 72,900.- 68,900.- 13,000.-

Remarks

 • ราคาทัวร์สำหรับผู้ร่วมเดินทาง 30 ท่าน ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ครบตามจำนวนทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการไทย (ตั๋วกรุ๊ป) สะสมไมล์ในกลุ่มสมาชิก STAR ALLIANCE ได้ 50%
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมันและประกันภัย เป็นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวดต่อท่าน
 • บริการสัณญาณ WI-FI บนรถโค้ชระหว่างการเดินทาง
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางตามโปรแกรมและระยะเวลาที่บริษัทฯ จัดขึ้น
 • กรณีประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บไม่ถึงแก่ชีวิต จำนวนเงินทุนประกันสูงสุดไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
 • กรณีประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต จำนวนเงินทุนประกันสูงสุดไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

(หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณายืนยันการเดินทางและชำระเงินมัดจำขั้นต่ำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านทำการจอง กรณีไม่เป็นไปตามกำหนด บริษัทฯขออนุญาตยกเลิกการจองของท่านโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงการเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด และหากการปฏิเสธนั้นส่งผลให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ไกด์รวมถึงทางคณะทัวร์ท่านอื่นๆจะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาดและทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทางที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง

 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไปสิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-344-4600 / 02-344-4688
LinePhoneEmail