Wisteria Tunnel Romance

 • KAWACHI FUJI GARDEN

  สัมผัสความงดงามของดอกไม้ พร้อมบันทึกภาพความประทับใจกับ อุโมงค์ดอกวิสเทอเรียที่บานสะพรั่งคล้ายกับม่านดอกไม้

 • KINTAIKYO BRIDGE

  ชมความงามของ สะพานคินไตเคียว สะพานไม้ 5 โค้ง สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นมีรูปร่างเป็นเอกลักษณ์ สร้างจากไม้ โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว

 • ATOMIC BOMB DOME

  ชม อะตอมมิกบอมบ์โดม,สวนสันติภาพฮิโรชิม่า สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ของสงครามโลก

 • ITSUKUSHIMA SHRINE

  ศาลเจ้าที่มีเสาโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางทะเลจนดูเหมือนลอย อยู่ในน้ำ ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 3 ทัศนียภาพที่งดงามที่สุดของญี่ปุ่น

 • HIMEJI CASTLE

  ปราสาทที่ได้ชื่อว่า สวยงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่น อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังคงสภาพปราสาทแบบบดั้งเดิม

 • MOJIKO RETRO

  อดีตสถานที่พักตากอากาศของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตล์ นักวิทยาศาสตร์ ชื่อดังระดับโลก

 • HIROSHIMA PEACE MEMORIAL PARK

  สวนสันติภาพฮิโรชิม่า สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ฮิโรชิม่า เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับเหตุการณ์การทิ้งระเบิดปรมาณู

 • KOKURA CASTLE

  ปราสาทที่สร้างตามสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม และเป็นปราสาท ต้นแบบการสร้างปราสาทของทั่วประเทศญี่ปุ่น

 • SHINSAIBASHI

  ถนนสายช้อปปิ้งที่โด่งดังที่สุดของเมืองโอซาก้า ย่านแสงสี และย่าน บันเทิงชั้นนำ สถานที่ตั้งของป้ายกูลิโกะ ที่ใครต่างก็ต้องมาถ่ายรูปด้วย

รายละเอียดทัวร์
วันเดินทาง : 28 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562
ระยะเวลา : 6วัน 4คืน
สายการบิน : บินตรงสายการบินไทย Full Service (CHARTER FLIGHT)
เส้นทางท่องเที่ยว : OSAKA – SHINKANSEN (SHIN OSAKA – KOKURA) – KITAKYUSHU
MOJIKO RETRO – KOKURA CASTLE – KAWACHI FUJI GARDEN – IWAKUNI – KINTAIKYO BRIDGE – MIYAJIMA – ITSUKUSHIMA SHRINE – HIROSHIMA – PEACE PARK – SHINKANSEN (HIROSHIMA – HIMEJI) – HIMEJI CASTLE – SHINSAIBASHI – OSAKA
เดินทางโดยชั้นธุรกิจ
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเจทีบี : รับของที่ระลึกสุดพิเศษ
ประสบการณ์ : นั่งรถไฟชินคันเซน

JTB HIGHLIGHT

• ชมความงามของดอกวิสเทอเรียของสวน KAWACHI FUJIEN WISTERIA ราวกับ อุโมงค์สวรรค์ซึ่งถือเป็นจุดชมดอกวิสเทอเรียที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น
ท่าเรือโมจิโกะ เรโทร เมืองท่าตากอากาศสไตล์ยุโรป ที่ในอดีตใช้ในการติดต่อค้าขาย กับชาวตะวันตก
• ชมความงามของ สะพานคินไตเคียว สะพานไม้ 5 โค้ง สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นมีรูปร่างเป็น เอกลักษณ์ สร้างจากไม้ โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว
• นั่งเฟอร์รี่สู่ เกาะมิยาจิม่า ชม ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ ศาลเจ้าเก่าแก่และเป็นหนึ่งในมรดกโลก
• ชมอะตอมมิกบอมบ์โดม,สวนสันติภาพฮิโรชิม่า สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ของสงครามโลก
• ชมความงามของ ปราสาทฮิเมจิ ที่ได้รับเลือกให้เป็น มรดกโลก ปราสาทที่ได้ชื่อว่า สวยงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่น อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังคงสภาพปราสาทแบบบดั้งเดิม
• ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ พร้อมถ่ายรูปคู่กับป้ายกูลิโกะ สัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า
• ที่พัก ระดับ 4 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

 

เส้นทาง – ขาไป วันที่ เวลาออก เวลาถึง
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคันไซ 29 เม.ย. 62 03.45 11.20

 

เส้นทาง – ขากลับ วันที่ เวลาออก เวลาถึง
สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ 03 พ.ค. 62 13.00 17.10

 

 

 

วันที่ 28 เม.ย. 62  
สนามบินสุวรรณภูมิฯ 
วันที่ 29 เม.ย. 62 On Board/L/D
สนามบินสุวรรณภูมิฯ – สนามบินคันไซ จังหวัดโอซาก้า (TG8060 03.45-11.20) สัมผัสประสบการณ์นั่งชินคันเซ็น – สถานีโคคุระ – เมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟุคุโอกะ
RIHGA ROYAL KOKURA HOTEL or Similar
วันที่ 30 เม.ย. 62 B/L/D
เมืองคิตะคิวชู – ท่าเรือโมจิโกะ เรโทร – ปราสาทโคคุระ – สวนคาวาชิฟูจิ ชมอุโมงค์ดอกวิสทีเรีย
RIHGA ROYAL KOKURA HOTEL or Similar
วันที่ 01 พ.ค. 62 B/L/D
เมืองอิวาคุนิ – สะพานคินไตเคียว – เกาะมิยาจิม่า – ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ จังหวัดฮิโรชิม่า – สวนสันติภาพฮิโรชิม่า
GRANVIA HIROSHIMA HOTEL or Similar
วันที่ 02 พ.ค. 62 B/L/D
สถานีฮิโรชิม่า – นั่งชินคันเซ็น – สถานีฮิเมจิ – ปราสาทฮิเมจิ จังหวัดโอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ
GRANVIA OSAKA HOTEL or Similar
วันที่ 03 พ.ค. 62 On Board
จังหวัดโอซาก้า – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ (TG8065 13.00-17.10)


RIHGA ROYAL KOKURA HOTEL

GRANVIA HIROSHIMA HOTEL

GRANVIA OSAKA HOTEL
 

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ และเด็กมีเตียง (5-11 ปี) เด็กไม่มีเตียง (2-4 ปี) พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

28 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562

79,900.- 69,900.- 10,500.-
รับส่วนลดทันที 3,000 บาท สำหรับผู้ใช้บัตรเครดิต JCB

Remarks

 • ราคาทัวร์สำหรับผู้ร่วมเดินทาง 30 ท่าน ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ครบตามจำนวนทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการไทย (Charter Flight) ไม่สามารถที่จะสะสมไมล์ได้
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมันและประกันภัย เป็นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวดต่อท่าน
 • บริการสัณญาณ WI-FI บนรถโค้ชระหว่างการเดินทาง
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางตามโปรแกรมและระยะเวลาที่บริษัทฯ จัดขึ้น
 • กรณีประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บไม่ถึงแก่ชีวิต จำนวนเงินทุนประกันสูงสุดไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
 • กรณีประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต จำนวนเงินทุนประกันสูงสุดไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

(หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณายืนยันการเดินทางและชำระเงินมัดจำขั้นต่ำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านทำการจอง กรณีไม่เป็นไปตามกำหนด บริษัทฯขออนุญาตยกเลิกการจองของท่านโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงการเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด และหากการปฏิเสธนั้นส่งผลให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ไกด์รวมถึงทางคณะทัวร์ท่านอื่นๆจะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาดและทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทางที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง

 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไปสิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-344-4600 / 02-344-4688
LinePhoneEmail