Wonderful Lavender in Hokkaido – Group 1

 • TOMITA FARM

  ฟาร์มโทมิตะ ฟาร์มดอกไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของ เกาะฮอกไกโด ชมความงดงามทุ่งดอกลาเวนเดอร์หลากสีสัน

 • BLUE POND

  สระน้ำสีฟ้าสุดงดงาม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของฮอกไกโด

 • SHIKISAI NO OKA

  นั่งรถแทรกเตอร์ชมความงดงามของเนินดอกไม้สายรุ้งหลากหลายสีที่แข่งกันเบ่งบานในฤดูร้อนแบบพาโนราม่า

 • OTARU CANEL

  ชมความงามของ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเครื่องแก้วคิตาอิจิ และโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ

 • HILL OF BUDDHA

  สักการะพระใหญ่ ณ เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า แลนด์มาร์คแห่งใหม่

 • MELON HOUSE @ TOMITA FARM

  ช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์จากเมล่อนขึ้นชื่อของเกาะฮฮกไกโด

 • TANBO ART ASAHIKAWA

  ชมความคิดสร้างสรรค์ของผลงานศิลปะบนนาข้าวได้ทุกปี ในธีมที่ แตกต่างกันไป งานศิลปแสดงบนแปลงนาข้าวขนาด 40x170 เมตร

 • OTARU MUSIC BOX MUSEUM

  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีสัญลักษณ์หนึ่งที่อยู่คู่เมือง Otaru ศูนย์รวมกล่องดนตรีแสนน่ารักพร้อมกับเพลงอันไพเราะ

 • SAILO OBSERVATORY

  จุดชมวิวทะเลสาบโทยะที่สวยที่สุด โดยทะเลสาบโทยะ มีลักษณะรูปวงกลมขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟ

 • FRUIT PICKING , SHERRY

  เพลิดเพลิน กับการเก็บพร้อมชิมผลเชอร์รี่ สดๆ จากต้นแบบไม่อั้น (หรือผลไม้ตามฤดูกาล)

รายละเอียดทัวร์
วันเดินทาง : 12-17 กรกฎาคม 2562
ระยะเวลา : 6วัน 4 คืน
สายการบิน : บินตรงสายการบินไทย Full Service
เส้นทางท่องเที่ยว : CHITOSE – ASAHIKAWA – TANBO ART – BIEI – BLUE POND – SHIROHIGE WATER FALL – SHIKISAI NO OKA – FARM TOMITA – OTARU CANAL – MUSIC BOX MUSEUM – FRUIT PICKING – LATE TOYA – SAILO OBSERVATORY – MAKING ICE CREAM – NOBORIBETSU JIGOKUDANI – HILL OF BUDDHA – SAPPORO – SHOPPING – CHITOSE
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเจทีบี : รับของที่ระลึกสุดพิเศษ
ประสบการณ์ : สนุกกับกิจกรรมเก็บผลเชอร์รี่
♨️ แช่ออนเซ็น 3คืน

JTB HIGHLIGHT

• ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์แบบจุใจที่ ฟาร์มโทมิตะ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเกาะฮอกไกโด
• เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากเมล่อนสดใหม่ทีขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด อาทิ เมล่อนสด และสินค้าแปรรูปจากเมล่อนมากมาย ณ เมล่อนเฮาส์
• นั่งรถแทรกเตอร์ชมความงดงามของเนินดอกไม้สายรุ้งหลากหลายสีที่แข่งกันเบ่งบาน ในฤดูร้อนแบบพาโนราม่า ณ ทุ่งดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ
• เที่ยวชมความงามของ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเครื่องแก้วคิตาอิจิ และโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
• ชม BLUE POND หรือ สระน้ำสีฟ้าสุดงดงาม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มี ชื่อเสียงของฮอกไกโด
• สนุกสนานกับการ เก็บเชอร์รี่ กิจกรรมยอดฮิตช่วงฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโด
• สักการะพระใหญ่ ณ เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า แลนด์มาร์คแห่งใหม่
• อิ่มอร่อยกับ เมนูขาปูยักษ์เลื่องชื่อ แห่งเกาะฮอกไกโดแบบไม่อั้น
• แช่ ออนเซน ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ และบำรุงผิวพรรณแบบวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น

 

เส้นทาง – ขาไป วันที่ เวลาออก เวลาถึง
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซะ 12 ก.ค. 62 23:45 08:30 (+1)

 

เส้นทาง – ขากลับ วันที่ เวลาออก เวลาถึง
สนามบินชิโตเซะ – สนามบินสุวรรณภูมิ 17 ก.ค. 62 10:30 15:30

 

 

 

วันที่ 12 ก.ค. 62  
สนามบินสุวรรณภูมิฯ ( TG670 23:45 น.)
วันที่ 13 ก.ค. 62 On Board/L/D
สนามบินชิโตเซะ (08:30) -เมืองอะซาฮิคาว่า – ราเมงวิลเลจ- ศิลปะบนนาข้าว เมืองบิเอะ – BLUE POND สระน้ำสีฟ้า – น้ำตกชิโรฮิเกะ – ออนเซน  ♨
HOTEL PARK HILLS or Similar
วันที่ 14 ก.ค. 62 B/L/D
ทุ่งดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ – ฟาร์มโทมิตะชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – เมล่อนเฮาส์ โอตารุ – ออนเซน ♨
HOTEL SONIA OTARU or Similar
วันที่ 15 ก.ค. 62 B/L/D
เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและโรงงานเครื่องแก้ว คิตาอิจิ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – เก็บพร้อมชิมผลเชอร์รี่สดๆ แบบไม่อั้น ทะเลสาบโทยะ – จุดชมวิวไซโล – กิจกรรมทำไอศกรีม – ออนเซน ♨
TOYA SUN PALACE & RESORT or Similar
วันที่ 16 ก.ค. 62 B/L/D
โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ – ซัปโปโร – UNSEEN HOKKAIDO มัสการพระใหญ่ ณ เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า – ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ – เมนูขาปูยักษ์
MERCURE SAPPORO HOTEL or Similar
วันที่ 17 ก.ค. 62 B/On Board/-
สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ ( TG671 10:30 น.)


HOTEL PARK HILLS

HOTEL SONIA OTARU

TOYA SUN PALACE HOTEL

MERCURE SAPPORO HOTEL

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่อายุ
12ปี ขึ้นไป
เด็กมีเตียง
05 – 11 ปี
เด็กไม่เตียง
02 – 04 ปี
พักห้องเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

12-17 กรกฎาคม 2562

64,900.- 59,900.- 54,900.- 10,900.-

Remarks

 • ราคาทัวร์สำหรับผู้ร่วมเดินทาง 30 ท่าน ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ครบตามจำนวนทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการไทย (ตั๋วกรุ๊ป) สะสมไมล์ในกลุ่มสมาชิก STAR ALLIANCE ได้ 50%
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมันและประกันภัย เป็นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวดต่อท่าน
 • บริการสัณญาณ WI-FI บนรถโค้ชระหว่างการเดินทาง
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางตามโปรแกรมและระยะเวลาที่บริษัทฯ จัดขึ้น
 • กรณีประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บไม่ถึงแก่ชีวิต จำนวนเงินทุนประกันสูงสุดไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
 • กรณีประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต จำนวนเงินทุนประกันสูงสุดไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

(หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณายืนยันการเดินทางและชำระเงินมัดจำขั้นต่ำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านทำการจอง กรณีไม่เป็นไปตามกำหนด บริษัทฯขออนุญาตยกเลิกการจองของท่านโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงการเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด และหากการปฏิเสธนั้นส่งผลให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ไกด์รวมถึงทางคณะทัวร์ท่านอื่นๆจะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาดและทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

 • ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทางที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง

 • ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 • การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไปสิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 • ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 • ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-344-4600 / 02-344-4688
LinePhoneEmail