< KTC PROMOTION > : COLORFUL AUTUMN IN JAPAN

banner KTC Promotion

...

ชมใบไม้เปลี่ยนสี ทริปเดียว 2 ภูมิภาค – ล่องเรือไม้พายโบราณ เพลิดเพลินความงาม หุบเขาเกบิเค – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฮักโกดะ ชมใบไม้เปลี่ยนสีแบบพาโนราม่า – หอคอยโกะเรียวคะกุ – จิโกกุดานิ – นั่งรถไฟชินคันเซ็น – เก็บและชิมแอปเปิ้ลแบบไม่อั้น – ขาปูยักษ์ฮอกไกโดแบบไม่อั้น – แช่ออนเซน

 

เดินทาง : 18-24 ตุลาคม 61
ราคาพิเศษ (KTC) : 70,400. บาท/ท่าน

ราคา (ปกติ) : 73,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : ออล นิปปอน แอร์เวย์ (ANA)

...

สัมผัสวัฒนธรรมของชาวเอโดะ – น้ำตกฟุกิวาริโนะทากิ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาทานิกาวาดาเกะ – เยือนนิกโก้เมืองมรดกโลก ศาลเจ้าโทโชกุ – ชมพระอาทิตย์ยามเช้า ผ่านเสาโทโรอิ – พระพุทธรูปอุชิคุ ไดบุทสึ – สนุกกับกิจกรรมเก็บและชิมลูกพลับ – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – แช่ออนเซน

 

เดินทาง : 25-31 ตุลาคม 61
ราคาพิเศษ (KTC) : 59,400. บาท/ท่าน

ราคา (ปกติ) : 62,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : ออล นิปปอน แอร์เวย์ (ANA)

...

ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและดอกซากุระพร้อมกัน ณ สวนโอบาระ – ชมใบไม้เปลี่ยนสีเทศกาลประดับไฟ Nabana No Sato Winter Illumination – ชมใบไม้เปลี่ยนสี หุบเขาโครังเค – วัดสามแห่ง โคโตะซันซัง – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นั่งรถไฟสายโรแมนติก ซากาโน่ – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ – แช่ออนเซน

 

เดินทาง : 13-19 พฤศจิกายน 2561
ราคาพิเศษ (KTC) : 57,400. บาท/ท่าน

ราคา (ปกติ) : 60,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : เจแปน แอร์ไลน์

...

ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระพร้อมกัน ที่สวนโอบาระ – เทศกาล FUJI KAWAFUCHIKO AUTUMN LEAVES – Nabana No Sato Winter Illumination – หุบเขาโครังเค – ปราสาทมัตสึโมโต้ – วัดเซนโคจิ – เทือกเขาโคมางะทาเคะ – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ – ย่านซาคาเอะ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – บุฟเฟ่ต์ขาปู – แช่ออนเซ็น

 

เดินทาง : 15-21 พฤศจิกายน 2561
ราคาพิเศษ (KTC) : 59,400. บาท/ท่าน

ราคา (ปกติ) : 62,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : เจแปน แอร์ไลน์

...

แช่ออนเซ็นชื่อดังของภูมิภาคคันไซ คิโนซากิ ออนเซ็น – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ – ลิเติ้ลเกียวโต – เนินทรายทตโตะริ – ปราสาทอิซูชิ – ปราสาทฮิเมจิ – นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลเจ้าอิซุโมะ โทชะ – สวนนกมัตสึเอะและสวนดอกไม้เรือนกระจก – นั่งกระเช้าลอยฟ้าชินโกเบ ชมสวนสมุนไพรนุโนะบิกิ

 

เดินทาง : 23-29 พฤศจิกายน 2561
ราคาพิเศษ (KTC) : 63,400. บาท/ท่าน

ราคา (ปกติ) : 66,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : เจแปน แอร์ไลน์

...

แช่ออนเซน ณ หมู่บ้านอาริมะ ออนเซน – งานเทศกาลประดับไฟ Kobe Luminarie 2018 – วัดโทไดจิ – วัดเบียวโดอิน – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาร็อคโค – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคะคุจิ – หุบเขามิโนะ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

 

เดินทาง : 04-10 ธันวาคม 2561
ราคาพิเศษ (KTC) : 59,400. บาท/ท่าน

ราคา (ปกติ) : 62,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : เจแปน แอร์ไลน์

 

...

นั่งรถไฟสายโรแมนติกชมใบไม้สีที่อาราชิยาม่า – วัดคิโยมิสึ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ชมทิวทัศน์เมืองกุโจ ฮาจิมัง – ประสาทมัตสึโมโต้ – ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ศาลเจ้าฮาโกเนะ – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – ออนเซ็น

 

เดินทาง : 06-12 ธันวาคม 61
ราคาพิเศษ (KTC) : 56,400. บาท/ท่าน

ราคา (ปกติ) : 59,900.- บาท/ท่าน
สายการบิน : เจแปน แอร์ไลน์